Telefon 112 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MYŚLENICE DOLNE PRZEDMIEŚCIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
MYŚLENICE DOLNE PRZEDMIEŚCIE
ROK ZAŁOŻENIA 1887
JEDNOSTKA W KSRG
WITAMY NA OFICJALNEJ STONIE OSP MYŚLENICE DOLNE PRZEDMIEŚCIE
Przejdź do treści

Telefon 112

Numer alarmowy „112” jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby przebywające na terenie całej UE wybierając numer 112 mają gwarancję połączenia się ze służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy.

Obowiązek wdrożenia w Polsce rozwiązań umożliwiających korzystanie z numeru „112” wynika z postanowień Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Obowiązek ten nakłada również ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w oparciu o upoważnienie z delegacji ustawowej – Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację centrów powiadamiania ratunkowego, ich liczbę oraz sposób rozmieszczenia, mając na uwadze realizację zadań centrów, jak również potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (art. 25 ust. 3).

Dotychczasowy system obsługi zgłoszeń alarmowych na numer 112 jest nieefektywny. Zgłoszenia z telefonów stacjonarnych na numer 112 obsługuje 331 jednostek powiatowych PSP, natomiast zgłoszenia z telefonów komórkowych przyjmuje 458 jednostek organizacyjnych Policji.
Doświadczenia innych krajów pokazują, że należy dążyć do redukcji istniejącej liczby CPR-ów, zmniejszenia kosztów ich obsługi oraz integracji powiadamiania wszystkich udzielających pomocy w jednolity, ogólnokrajowy system powiadamiania ratunkowego.
W dniu 16 stycznia 2007 r. rozpoczął działalność Międzyresortowy Zespół do spraw numeru alarmowego „112” oraz wdrażania systemu eCall. Podczas prac Zespołu ustalono, że konieczne jest szybkie opracowanie ogólnokrajowej koncepcji funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego za pomocą numeru alarmowego „112” w Polsce, który powinien być zintegrowany z systemem eCall (elektronicznego powiadamiania o wypadkach drogowych).
Aktualnie uzgadniana jest koncepcja budowy systemu „112” w Polsce, mająca stać się wieloletnim programem rządowym, realizowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia (po zakończeniu procedury uzgodnień projekt wyżej wymienionego programu zostanie przedłożony do akceptacji przez Radę Ministrów). Koncepcja ta została wypracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz wydziałami zarządzania kryzysowego małopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego urzędu wojewódzkiego.

Koncepcja zakłada stworzenie zintegrowanego, ogólnokrajowego systemu obsługi zgłoszeń alarmowych na numer „112”. Jednolitość systemu powinna być również zagwarantowana przez stworzenie spójnego oprzyrządowania technicznego (m.in. wprowadzenie jednolitych standardów teleinformatycznych, wyposażenia centrów). Istotą tego rozwiązania jest utworzenie na terenie kraju 16 wojewódzkich centrów obsługi zgłoszeń alarmowych + 1 dla miasta stołecznego Warszawa (centrów powiadamiania ratunkowego), obsługiwanych przez wyspecjalizowaną kadrę.

Zgodnie z koncepcją Centrum Powiadamiania Ratunkowego rozumiane jest jako punkt przyjmowania i przekierowywania zgłoszeń alarmowych z numeru alarmowego 112 do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego, a także innych podmiotów ratowniczych. W efekcie ma powstać nowoczesny, kompatybilny system powiadamiania ratunkowego za pomocą numeru alarmowego „112”, zgodny z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi usługi E-Call i E-112.

Podejście do systemu powiadamia ratunkowego jako systemu ogólnokrajowego i zintegrowanego umożliwia:

1. zagwarantowanie pełnej elastyczności systemu (możliwość przejęcia funkcji uszkodzonego CPR przez dowolny inny CPR w kraju, możliwość obsługi obszaru niezależnie od następujących zmian administracyjnych i organizacyjnych, skalowalność, rekonfiguracja),
2. zapewnienie efektywniejszej współpracy podmiotów (służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, organizacje ratownicze) zaangażowanych w działania ratownicze,
3. zapewnienie całodobowej obsługi zgłoszeń alarmowych przez operatorów znających języki obce,
4. jednolity poziom wyszkolenia i przygotowania służby dyżurnej, jednolitość obowiązujących procedur,
5. możliwość aktualizacji posiadanych aplikacji i rozwiązań technicznych zgodnie z potrzebami,
6. zapewnienie właściwego serwisowana i utrzymania systemu,
7. łatwość kontroli i nadzoru,
8. opracowanie jednolitego formatu informacji wyjściowej (współpraca z systemami teleinformatycznymi służb ratowniczych).

W systemie zintegrowanym, centra powiadamiania ratunkowego będą miały bezpośrednie połączenie z centralną bazą abonentów, gdzie w sposób natychmiastowy możliwe będzie pozyskanie pełnych danych o abonencie, jak i lokalizacji (identyfikacji) miejsc, z którego wykonywane jest wywołanie alarmowe.

Zbudowanie i sprawne funkcjonowanie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (do których będą kierowane zgłoszenia w językach obcych) będzie miało ogromny wpływ na skuteczną koordynację działań wszystkich służb powołanych do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
W ramach sieci centrów powiadamiania ratunkowego możliwe będzie korzystanie z aktualnego przeglądu o zgłoszonych operatorach (obsługujących wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego) w Systemie 112 i ich znajomości języków obcych. System odbioru zgłoszeń na numer 112 przy pomocy zbudowanej sieci centrów powiadamiania ratunkowego umożliwi przekierowanie rozmowy w ramach wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego innemu operatorowi, który biegle włada językiem dzwoniącego cudzoziemca lub na utworzenie rozmowy konferencyjnej z operatorem innego Wojewódzkiego Centrum 112.
Budowę i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego umieszczono jako zadanie w Priorytecie XIII Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Przewidziano możliwość dofinansowania tego projektu w kwocie ok. 20 milionów EURO.

Zbudowanie zintegrowanego systemu powiadamia ratunkowego jest niezbędne również w kontekście wypełnienia wszystkich standardów i wymogów Unii Europejskiej.
Stronę wykonał i zaprojektował Jan T. Pitak 2019
Wróć do spisu treści